Oferta specjalna

REGULAMIN BONÓW PODARUNKOWYCH

I. Warunki ogólne.
1. Wydawcą Bonu Podarunkowego (zwanego dalej Wydawcą) jest NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA siedzibą w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A, NIP: 7961195480,
2. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu na usługi zakresu Rehabilitacji nabywane przez Użytkownika.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu.
4. Wartość Bonów oraz wzory opublikowane są na stronie internetowej www.medjana.pl w zakładce Rehabilitacja.
5. Bon może być wykorzystany wyłącznie do nabywania usług z zakresu Rehabilitacji w NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA
6. Bon nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części oraz nie może zostać zwrócony Wydawcy
7. Posiadacz bonu podarunkowego jest uprawniony do jego wykorzystania w terminie określonym na dokumencie bonu podarunkowego.
8. Okres ważności bonu podarunkowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie bonu podarunkowego.
9. Niewykorzystanie bonu podarunkowego, zgodnie z terminem określonym w treści dokumentu podarunkowego, jest równoznaczne z utratą ważności bonu podarunkowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
10. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia Bonu Podarunkowego.

II. Realizacja Bonu Podarunkowego
1. Posiadacz Bonu Podarunkowego może wykorzystać kwotę wskazaną na dokumencie Bonu Podarunkowego na usługi z zakresu Rehabilitacji z oferty w NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA.
2. Bon jest jednorazowy i można skorzystać z niego tylko jeden raz.
3. Bony Podarunkowe muszą zostać wykorzystane jednorazowo w pełnej wartości, bądź w wartości wyższej niż wartość bonu. Nadwyżkę można opłacić w NZOZ Centrum Medyczne MEDJANA u Wydawcy (gotówką lub kartą płatniczą).
4. W przypadku niewykorzystania pełnej wartości Bonu Podarunkowego Wydawca nie zwraca różnicy.
5. Wydawca nie odpowiada za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów Podarunkowych przez Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
6. Wydawca Zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia sprzedaży usług na podstawie bonów podarunkowych, które są nieczytelne, zniszczone, bądź też w jakikolwiek inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon Podarunkowy uznawany jest za nieważny, bez prawa klienta do otrzymania bonu zastępczego.

III. Postanowienia końcowe
1. Kupujący Bon Podarunkowy jak również posiadacz Bonu Podarunkowego oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów.
2. Zakup Bonu Podarunkowego stanowi potwierdzenie, że kupujący bon podarunkowy jak również posiadacz bonu podarunkowego akceptuje warunki zawarte w niniejszym regulaminie.